תקנון אתר תרילון – Trilon (“האתר”)

כללי תקנון זה מהווה הסכם בין “תרילון” (“החברה” או “אנחנו”) לבין הגולשים או המשתמשים בו (להלן: “אתם” או “המשתמשים”), לרבות המשתמשים המבצעים הזמנות באמצעות האתר.
שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל תנאי התקנון. אנחנו שומרים על הזכות לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, על המשתמשים לבדוק את תנאי התקנון לפני כל שימוש באתר.
כמו כן, אנחנו רשאים לשנות את מבנה האתר, את התכנים המפורסמים בו, את המוצרים המוצעים וכל מידע אחר הכלול באתר, ואף להפסיק את פעילות האתר. איננו מתחייבים לזמינות קבועה או רציפה של האתר או לפעילותו התקינה.

למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה במקרה של היעדר זמינות של האתר (או חלק ממנו) או תקלות בפעילות האתר, מכל סיבה שהיא. מטעמי נוחות, נכתב התקנון בלשון זכר, אולם הוא פונה אל שני המינים. האמור בלשון רבים חל גם על יחיד, ולהיפך. בתקנון זה, “יום עסקים” – פירושו כל יום למעט ימי שישי, שבתות וחגי ישראל, וכן למעט ימים שבהם אסור או לא ניתן לקיים פעילות ייצור במפעל של החברה.

התמונות באתר הן להמחשה בלבד, כולל ביחס לגווני המוצרים שעשויים להיראות שונה מאשר במציאות. אנו צובעים את המוצרים בצבעים סטנדרטיים, בהתאם למספרים שבקטלוג צבעים בינלאומי RAL.
המחירים המפורטים באתר כוללים עלויות הובלה עד הכניסה לבניין.

עם זאת, במקרה שנדרשת הובלה ליעד במרחק נסיעה של 80 ק”מ או יותר מאשדוד (כולל לבאר שבע ודרומה, לחדרה וצפונה, לאריאל ומזרחה), יתווספו למחיר 400 ₪ בגין הובלה לרחוק. המחירים אינם כוללים מדידה או הרכבה, ואלה יהיו באחריות המזמין בלבד (ראה להלן). ביצוע הזמנות כל מי שמבקש לבצע רכישה באתר (להלן: “המזמין”) מצהיר שהינו בן 18 לפחות ואינו פסול דין ושכל הפרטים שהוא מוסר במסגרת ההזמנה הם נכונים ומדויקים. כמו כן, המזמין מצהיר שהוא הבעלים של כרטיס האשראי שבאמצעותו הוא מבקש לבצע את הרכישה.

הרכישות מותנות באישורים של חברות האשראי. לצורך הרכישה באתר, יתבקש המזמין למסור פרטים שונים, שמסירתם אינה מחויבת על פי חוק. יש למסור פרטים נכונים ומעודכנים. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים או אינם מדויקים, אנחנו נהיה רשאים, בין היתר, לבטל את ההזמנה. בלי לגרוע מהאמור, יתבקש המזמין למסור פרטים של כתובת דוא”ל פעילה. כל מסמך או הודעה שיישלחו על ידנו לכתובת הדוא”ל כאמור ייחשבו כנמסרו למזמין במועד השליחה.

המזמין יהיה אחראי לדיוק המידות הנמסרות על ידו במסגרת ההזמנה. במקרה של טעיות במדידה, ברוב המקרים לא ניתן יהיה לתקן את המוצר (אפילו לא בתשלום). גם הרכבת המוצרים היא באחריותו הבלעדית של המזמין. אך אל חשש: הכנו עבורכם סרטונים עם הוראות לגבי מדידה והרכבה, וכפי שתראו – זה לא קשה כפי שיכול להישמע! בנוסף, ברוב המקרים טעות של עד 5 מ”מ במדידה לא תפריע להתקנה ולהנאה מהמוצר. לאחר שהמזמין ישלח את פרטי ההזמנה וישלם בגינה, תישלח קבלה לכתובת הדוא”ל שמסר המזמין. אם לא ניתן יהיה לאשר את ההזמנה מסיבה כלשהי (כגון: אזילת חומרי גלם הנדרשים למוצר, וכו’), בדרך כלל אנחנו ניצור קשר טלפוני עם המזמין או שהוא יתבקש ליצור קשר טלפוני עמנו. למען הסר ספק, בכל מקרה שההזמנה לא תאושר, המזמין יקבל את כספו חזרה.

אם לא הוסכם אחרת בכתב, אנו מתחייבים לספק את המוצרים שהוזמנו תוך 28 ימי עסקים ממועד התשלום בגין ההזמנה. לענין סעדים במקרה של איחור – ראה להלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל עסקה ולא לספק את המוצרים שהוזמנו. במקרה זה יקבל המזמין הודעה מתאימה. בכל מקרה של ביטול עסקה על ידי החברה או של אי-הספקת המוצרים שהוזמנו, אם המזמין שילם בגינם בפועל, אזי הוא יקבל חזרה את מלוא התשלום. לאחר השבת הסכום ששילם המזמין, לא תהיה לו שום טענה, דרישה או תביעה נוספת כלפי החברה או מי מטעמה. הספקת מוצרים המשלוח יבוצע על ידי החברה או מי מטעמה. אם בשל טעות בכתובת או מסיבה אחרת, המוצר לא יימסר למזמין ויוחזר לחברה, תישלח למזמין הודעה מתאימה. במקרה זה, יוכל המזמין לבקש משלוח חוזר של המוצרים אליו (בתשלום נוסף) או לאסוף את המוצרים בעצמו, תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה. החברה אינה מחויבת לשמור את המוצרים לאחר מכן.

המשלוח יבוצע לפתח הבניין שאליו התבקשה ההובלה. מודגש כי החברה אינה חייבת להכניס את המוצרים לתוך הבניין, אלא אם הוסכם על כך מראש ובכתב (וייתכן שבתוספת מחיר בהתאם למספר הקומה בבניין וכיו”ב). אם החברה לא תצליח לספק את המוצרים במועד (בד”כ 28 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, כאמור לעיל), וכל עוד האיחור לא עלה על 10 ימי עסקים, המזמין לא יהיה רשאי לבטל את העסקה, אך יהיה זכאי לפיצוי בסך של 3% (שלושה אחוזים) ממחיר המוצרים בגין כל יום עסקים של איחור בהספקתם, עד תקרת פיצוי של 30% מהמחיר. במקרה שהאיחור יעלה על 10 ימי עסקים, המזמין יהיה רשאי לבטל את העסקה, בהודעה בכתב לחברה. מוצרים פגומים בעת קבלת המוצרים, חייב המזמין לבדוק אותם (כולל נכונות המידות, היעדר שברים, שריטות, עקימויות וכיו”ב). אם ימצא המזמין פגם או אי-התאמה כלשהי, יש להודיע על כך מייד לחברה. אם המזמין לא הודיע מיד עם קבלת המוצר על פגם או אי-התאמה שניתן היה לגלות בעת הקבלה, הוא לא יהיה רשאי להסתמך עליהם. כל סטייה, סריטה וכו’ שמותרת על פי תקן ישראלי רלוונטי לא תיחשב לאי-התאמה. למשל, לא ייחשבו לאי-התאמות סריטה או פגם חזותי אחר בזכוכית שאינם נראים ממרחק של 2 מטרים או יותר. בוילונות גלילה (צילונים) לא ייחשבו לאי-התאמות הפרשי גובה של עד 5 מ”מ (כולל) בין קצוות תחתיים. אם יתברר שהחברה סיפקה מוצר פגום או לא מתאים להזמנה, אזי החברה תתקן אותו, תחליף אותו במוצר תקין או תחזיר למזמין את תמורת המוצר (לפי בחירת החברה), והכל בתנאי שהמזמין הודיע על הפגם או אי-ההתאמה מיד עם גילוים. המזמין חייב לאפשר לחברה לבדוק את המוצר שנטען לגביו כי הוא פגום או אינו מתאים להזמנה.

בכל מקרה, אנחנו לא נישא באחריות לנזקים עקיפים או לעוגמת נפש שעשויים להיגרם למשתמשים במוצרים שנרכשו באתר. האחריות הכספית של החברה מוגבלת למחיר המוצרים המוזמנים בלבד, למעט במקרים שנקבע בחוק סכום גבוה יותר. ביטול רכישות ודמי ביטול כיוון שהמוצרים המוזמנים באתר מיוצרים במיוחד לפי מידות הנמסרות על ידי המזמינים ובצבעים לפי ההזמנה, אין אפשרות לבטל הזמנות. עם זאת, ככל שלא הוסכם אחרת בכתב, אנחנו מאפשרים לבטל הזמנות תוך 24 שעות מביצוען, בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% משווי העסקה (לפי הנמוך). את הודעות הביטול ניתן למסור בטלפון מספר 08-9330969, בדוא”ל inglass.home@gmail.com או בפקס מס’ 08-9330967.

בהודעת הביטול יש לפרט שם ומספר זהות כפי שצוינו בהזמנה, ובהודעת בעל פה – גם ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שבאמצעותו שילמתם על ההזמנה. אחריות לפגמים בייצור אנו מעניקים אחריות למקרים של דהייה בצבע או קריעה של חוטים בצאלונים, בתנאי שהלקוח יודיע לנו עליהם בכתב תוך 5 שנים ממסירת המוצר ללקוח. תיקון הפגם שעליו חלה האחריות יבוצע במפעל החברה, והובלה אל המפעל וחזרה תבוצע על ידי הלקוח ועל חשבונו. אם לא נצליח לתקן את הפגם, אזי במסגרת האחריות נהיה רשאים להחליף את המוצר למוצר תקין או להחזיר ללקוח את התמורה ששילם בעדו (לפי בחירתנו). האחריות לא תחול אם המוצר הותקן שלא בהתאם להוראות התקנה, או אם טופל על ידי חומרים לא מתאימים או שלא בהתאם להוראות שימוש, או אם נגרם למוצר נזק באשמת המשתמשים בו. בנוסף, אנו מעניקים אחריות למנועים חשמליים שמותקנים במוצרים, למשך שנה ממסירת המוצר ללקוח. תנאי האחריות על המנועים הינם בהתאם לדין. גם תיקון המנועים במסגרת האחריות יבוצע במפעל החברה, והובלה אל המפעל וחזרה תבוצע על ידי הלקוח ועל חשבונו. אמצעי אבטחה, שמירה ושימוש בנתוני המשתמשים        

אנו לא שומרים את פרטי כרטיסי האשראי של לקוחותינו. התשלומים באתר מבוצעים באמצעות מנגנון של ספק חיצוני ועומדים בתקן אבטחת מידע PCI DSS LEVEL-1. פרטי הגלישה של המשתמשים באתר עשויים להיות נשמרים בצורה אוטומטית, באמצעות קבצי cookie או בדרכים אחרות, וזאת לצורך שמירת העדפות הגלישה של המשתמשים ושיפור חווית הגלישה. בנוסף, החברה עשויה לשמור את שמותיהם, כתובותיהם ודרכי ההתקשרות אל המשתמשים, כפי שנמסרו על ידם, ופרטי העסקאות שביצעו. קניין רוחני        

כל זכויות היוצרים באתר וקניין רוחני באתר (לרבות: שם האתר, עיצובים, מלל, תמונות וכל קובץ או מידע אחר שיופיע באתר מעת לעת ו/או שניתן להוריד מן האתר) שייכים לחברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, להעביר לצדדים שלישיים או לעשות כל שימוש אחר במידע או בקבצים הנ”ל, אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה.

Skip to content